Uproszczone zaliczki na PIT I CIT

Płacenie zaliczek na podatek dochodowy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku.
Metoda polega na tym , ze przez cały rok podatkowy płaci się kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.
Z metody tej mogą również skorzystać podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą , rozliczający się według stawki liniowej.

Zaliczkę wylicza się w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej ,wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, lub w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
Tak więc , gdy podatnik zamierza wybrać uproszczona formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku 2017, dla obliczenia wysokości zaliczki należy uwzględnić dochód wykazany w zeznaniu złożonym za rok 2015, a jeśli to nie będzie możliwe , podstawa będzie zeznanie za rok 2014.

Aby skorzystać z rozliczenia zaliczek w formie uproszczonej, trzeba o tym zawiadomić Urząd Skarbowy. Zawiadomienie należy złożyć w formie pisemnej , w terminie do 20 lutego 2017 roku.
Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych , art.44 ust.6b
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, art.25 ust.6