Kadry i płace:

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS

Zarządzanie należnościami

Monitoring płatności jest skutecznym narzędziem umożliwiającym utrzymanie w firmie płynności finansowej poprzez terminowość w spłatach zobowiązań, a także umożliwia zapobiegać powstawaniu należności przeterminowanych, pozwala na kontrole płatności od momentu wystawienia faktury aż do zapłaty.
Korzyści wynikające z monitoringu płatności:

 • Poprawa płynności finansowej firmy
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia strat poprzez bieżące wykrycie nieterminowych zapłat przez odbiorców
 • Możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji
 • Podniesienie skuteczności windykacji – monitoring  umożliwia szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej
 • Koncentracja na swojej działalności
 • Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami

Wyprowadzanie zaległości i nieprawidłowości

Rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu i przygotowujemy ocenę obecnej dokumentacji księgowej. Na tej podstawie przygotowujemy plan wyprowadzenia zaległości i wyjaśnienia nieprawidłowości.

Działalność gospodarcza:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Zakładanie i rejestracja spółek