Korekta podatku VAT naliczonego w przypadku niezapłaconych faktur

Nieuregulowanie należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, obliguje dłużnika do korekty odliczonej kwoty VAT z tejże faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu uregulowania należności .
Korekty również dotyczą podatku naliczonego przypadającego tylko na nieuregulowaną część należności w sytuacji uregulowania zobowiązania tylko w części.

 

Obowiązku korekty nie ma , jeżeli należność została uregulowana najpóżniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności.
Korekta VAT jest obowiązkowa nawet , gdy wierzyciel nie skorzysta z rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności w oparciu o art.89a ust.1 ustawy o VAT.
Jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi naruszenie tego obowiązku, to naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane.

Podstawa prawna : Ustawa o VAT, art.89b ust.1,1a,2 oraz 6